بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی
در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس  صورت گرفت ۲۱ آبان ۱۴۰۰

در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ظرفیت های گردشگری جزیره هرمز بازدید کردند.