برگزاری ارزشیابی ویژه دانش‌آموزان
برگزاری ارزشیابی ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه هرمزگان ۰۴ آبان ۱۴۰۰
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد :

برگزاری ارزشیابی ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه هرمزگان

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان از برگزاری ارزشیابی آغازین ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه استان خبر داد.