فرسوده شهر بندرعباس
آموزش و پرورش هرمزگان نیازمند نگاه ویژه ای است ۱۹ مهر ۱۴۰۰
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی:

آموزش و پرورش هرمزگان نیازمند نگاه ویژه ای است

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباطات استاندار جدید با رئیس جمهور،مقامات کشوری و توانمندی اجرایی اش نگرانی ها را کم کرده است، گفت : سواحل مُکران، جزایر استان، صنایع استان،کشتی سازی و آموزش و پرورش استان هرمزگان نیازمند توجه ویژه ای است.