مروج مسئولیت اجتماعی
کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس به پاس عملکرد شایسته در حوزه مسئولیت اجتماعی نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی را کسب کرد.