نامگذاری خیابان
به کار گرفتن تمام ظرفیت ها برای تسهیل روابط تجاری دو کشور / نامگذاری یکی از خیابان های مهم شهر کورینتو به نام بندرعباس یا ایران ۲۶ آبان ۱۴۰۰
در دیدار استاندار هرمزگان و سفیر نیکاراگوئه در ایران مطرح شد؛

به کار گرفتن تمام ظرفیت ها برای تسهیل روابط تجاری دو کشور / نامگذاری یکی از خیابان های مهم شهر کورینتو به نام بندرعباس یا ایران

استاندار هرمزگان و سفیر نیکاراگوئه در ایران در خصوص توسعه روابط تجاری بین دو کشور و همچنین بهره گیری از ظرفیت های مهم شیلاتی، صنعتی، معدنی و توان فنی مهندسی ایران گفت‌و‌گو کردند.