نیمه تمام مهدی نوبانی
اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری 18 خرداد 1401
شهردار بندرعباس :

اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری

شهردار بندرعباس گفت: جلب رضایت شهروندان مهمترین اولویت مدیریت شهری بندرعباس است و این مهم با اتمام پروژه های نیمه تمام تحقق می یابد.