همکاری مجموعه نظام مهندسی و شهرداری بندرعباس
تعامل شهرداری بندرعباس با سازمان نظام مهندسی ساختمان به توسعه شهر کمک می کند ۳۰ آبان ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس:

تعامل شهرداری بندرعباس با سازمان نظام مهندسی ساختمان به توسعه شهر کمک می کند

شهردار بندرعباس بیان کرد: تعامل و تبادل نظر بین نظام مهندسی ساختمان و مجموعه مدیریت شهری، به پیشرفت، عمران و توسعه طرح های عمرانی در شهر منجر می‌شود.