کارت های مجوز هوشمند pvc
کارت های مجوز هوشمند pvc ،جایگزین دفترچه های کاغذی ۱۵ آبان ۱۴۰۰
عضو و دبیر هیئت مدیره اتحادیه حمل و نقل بار کشور:

کارت های مجوز هوشمند pvc ،جایگزین دفترچه های کاغذی

عضو و دبیر هیأت مدیره اتحادیه حمل و نقل بار کشور، گفت: کارت های مجوز هوشمند pvc، جایگزین دفترچه های قدیمی تاکسیرانان شده است .