کاهش بروکراسی‌
کاهش بروکراسی‌ در حوزه صادرات ۰۴ آبان ۱۴۰۰
رئیس اتاق بندرعباس پیشنهاد داد:

کاهش بروکراسی‌ در حوزه صادرات

رئیس اتاق بندرعباس بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تقویت صادرات و کاهش بروکراسی‌های دست‌وپاگیر تاکید کرد.