آدرس: بندرعباس-چهار راه گفتگو تمدن ها به سمت چهار راه خانه نان – جنب سرزمین فرش-طبقه فوقانی املاک حق دوست-طبقه سوم واحد شرقی

کد پستی:                      ۷۹۱۹۷۴۹۳۷۹

ایمیل :                          kmm.news@yaoo.com

تلفکس:                         ۰۷۶۳۳۳۱۴۴۶۷ 

شماره همراه :                  ۰۹۳۶۴۶۰۲۰۶۷ -۰۹۱۷۳۶۰۴۲۳۴