اجتماعی
درخشش و موفقیت شرکت پالایش نفت بندرعباس در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در حوزه مسئولیت های اجتماعی ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

درخشش و موفقیت شرکت پالایش نفت بندرعباس در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در حوزه مسئولیت های اجتماعی

شرکت پالایش نفت بندرعباس رتبه برتر حوزه مسئولیتهای اجتماعی بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی را کسب کرد.