استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی
تامین برج نور و روشنایی استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی شهرستان میناب ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در بازدید از پروژه های میناب دستور داد :

تامین برج نور و روشنایی استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی شهرستان میناب

استاندار هرمزگان در ادامه بازدید از پروژه های شهرستان میناب، از وضعیت استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی این شهرستان بازدید کرد.