استاندر
بودجه پیشنهادی هرمزگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب شد ۲۵ آبان ۱۳۹۹

بودجه پیشنهادی هرمزگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب شد

کلیات بودجه پیشنهادی هرمزگان برای سال ۱۴۰۰ شامگاه شنبه به تصویب شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان به تصویب رسید.