امنیت زیربنای توسعه اقتصادی
امنیت زیربنای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری است ۱۰ آبان ۱۴۰۰
در دیدار رئیس اتاق بازرگانی و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی هرمزگان مطرح شد ؛

امنیت زیربنای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری است

محمدرضا صفا در دیدار با سرهنگ رضا سبزواری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان با قدردانی از تلاش های مجاهدانه سبز پوشان حریم امنیت ،گفت : مقوله امنیت در همه جوامع به عنوان پیش نیاز زندگی اجتماعی است .طبیعیست هر قدر آرامش عمومی بیشتر حاکم شود امور جامعه سامان بیشتری خواهد گرفت .