اهداف
اهداف مدیریت عالی استان برای توسعه هرمزگان با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همسو است ۰۵ آبان ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان:

اهداف مدیریت عالی استان برای توسعه هرمزگان با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همسو است

استاندار هرمزگان گفت: توسعه ایران کلید واژه مشترک دولت و سرمایه گذاران بوده و مدیریت عالی استان برای تحقق این دغدغه مشترک در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری همسو است.