ایران
موافقت اصولی تغییر نام شعبه انجمن ملی خرمای ایران به انجمن خرمای استان هرمزگان ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
با پیگیری های اتاق بازرگانی بندرعباس محقق شد؛

موافقت اصولی تغییر نام شعبه انجمن ملی خرمای ایران به انجمن خرمای استان هرمزگان

مدیر امور تشکل ها و کمیسیون های اتاق بازرگانی بندرعباس از موافقت اصولی تغییر نام شعبه انجمن خرمای ایران در استان هرمزگان خبر داد.