بدون فوتی کرونایی
آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۰

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۱ آبان ۱۴۰۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دهمین روز بدون فوتی کرونا در استان هرمزگان در شصت روز گذشته خبر داد .