برخورداری
برخورداری ۹۰ درصد شهروندان بستکی از نعمت گاز طبیعی ۱۷ مهر ۱۴۰۰
سرپرست اداره گاز شهرستان بستک:

برخورداری ۹۰ درصد شهروندان بستکی از نعمت گاز طبیعی

سرپرست اداره گاز شهرستان بستک از ضریب نفوذ حدود 90 درصدی گاز شهری در شهر بستک خبر داد.