بیماران کرونایی
تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران کرونا در طی ۶ ماه ۱۲ آبان ۱۴۰۰
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد :

تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران کرونا در طی ۶ ماه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش تجهیزات تامین اکسیژن جهت بیمارستان های استان در طول پیک پنجم کرونا از طریق افزایش دستگاه های تولید و ذخیر سازی بیمارستانی با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال طی 6 ماه خبر داد.