بیمارستان ها
نظارت بر رعایت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی امری الزامیست ۲۶ مهر ۱۴۰۰
مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

نظارت بر رعایت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی امری الزامیست

مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: نظارت بر رعايت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی امری الزامی است.