تامین سوخت جایگزین
تامین سوخت جایگزین نیروگاه ها در حال انجام است ۰۱ آبان ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان:

تامین سوخت جایگزین نیروگاه ها در حال انجام است

استاندار هرمزگان گفت: تأمین سوخت مایع با اولویت نیروگاه ها و سپس صنایعی که امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند در حال انجام است و امیدوارم بتوانیم پیک زمستانی را با شرایط خوبی سپری کنیم.