تعامل شهرداری
تعامل شهرداری و مجموعه انتظامی هرمزگان با رویکرد آرامش و امنیت شهروندان ۲۱ مهر ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس مطرح کرد:

تعامل شهرداری و مجموعه انتظامی هرمزگان با رویکرد آرامش و امنیت شهروندان

شهردار بندرعباس گفت: تعامل شهرداری با مجموعه انتظامی استان با رویکرد آرامش و امنیت مردم شهر دنبال می شود.