توزیع غذای گرم بین زلزله زدگان توسط فولاد
توزیع غذای گرم بین زلزله زدگان ۳۰ آبان ۱۴۰۰
توسط فولاد هرمزگان صورت گرفت؛

توزیع غذای گرم بین زلزله زدگان

فولاد هرمزگان همراهی خود با زلزله زدگان را با توزیع غذای گرم بین آنان آغاز کرد.