جذب سرمایه گذاران و توسعه گردشگری
جذب سرمایه گذاران و توسعه گردشگری یکی از درآمدهای پایدار بین کشورهاست ۲۵ آبان ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس گفت:

جذب سرمایه گذاران و توسعه گردشگری یکی از درآمدهای پایدار بین کشورهاست

شهردار بندرعباس گفت: ظرفيت های نوار ساحلی و بنادر تجاری و صيادی بندرعباس اين موقعيت را دارند كه سرمايه گذاران ورود كنند و ما در شهر بندرعباس آمادگی داريم كه از سرمايه گذاران كشور نيكاراگوئه در حوزه های مختلف استقبال كنيم.