داره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان
کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان 28 شهریور 1400
برای چهارمین سال متوالی؛

کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب رتبه دستگاه برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان شد.