دانشگاه علوم پزشکی استان
پنجمین محموله کمک های اتاق بازرگانی هرمزگان به دانشگاه علوم پزشکی استان ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
تحویل شد ؛

پنجمین محموله کمک های اتاق بازرگانی هرمزگان به دانشگاه علوم پزشکی استان

در ادامه تحقق کمک های پارلمان بخش خصوصی به مراکز درمانی استان، پنجمین محموله این کمک ها که از سوی اتاق ایران ارسال شده است، تحویل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شد.