دریافت تجمیعی عوارض در اسکله های لافت و پهل
دریافت تجمیعی عوارض در اسکله های لافت و پهل از ۲۹ آبان ماه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم خبر داد؛

دریافت تجمیعی عوارض در اسکله های لافت و پهل از ۲۹ آبان ماه

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم گفت: پیرو دستور ویژه دکتر افشار فتح الهی سرپرست منطقه آزاد قشم از ساعت 6 صبح روز شنبه 29 آبان ماه 1400 دریافت عوارض تردد از اسکله های لافت و پهل به صورت تجمیعی و در اسکله پهل دریافت می شود.