راه اندازی مرکز فرهنگی
ضرورت راه اندازی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس ۰۴ آذر ۱۴۰۰

ضرورت راه اندازی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس

استاندار هرمزگان بر ضرورت راه اندازی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در هرمزگان، تاکید کرد.