روابط عمومی نفت ستاره خلیج فارس
روابط عمومی ستاره خلیج‌فارس برگزیده ملی ارتباطات بحران 17 شهریور 1400

روابط عمومی ستاره خلیج‌فارس برگزیده ملی ارتباطات بحران

در اولین کنفرانس ویدئویی روابط عمومی ایران، روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی موفق به کسب جایزه ملی تعالی ارتباطات بحران شد.