سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) در شهرداری بندرعباس
استفاده شهرداری بندرعباس از بستر الکترونیک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۹ آبان ۱۴۰۰
مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس:

استفاده شهرداری بندرعباس از بستر الکترونیک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس گفت:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بستر الکترونیکی است و افرادی که تامین کننده کالا و خدمات مجموعه شهرداری هستند میتوانند برای شرکت در فرایند مناقصه و مزایده از این بستر الکترونیکی استفاده کنند.