سرپرست جدید دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان
 سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان منصوب شد ۳۰ آبان ۱۴۰۰
با حکم استاندار هرمزگان؛

 سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی، نرگس منتظرى تختی را به سمت سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان، منصوب کرد.