سید ابراهیم هاشمی
مدیر کلینیک کسب و کار هرمزگان انتخاب شد ۱۴ مهر ۱۴۰۰
با رای هیات امنای کلینیک کسب و کار هرمزگان ؛

مدیر کلینیک کسب و کار هرمزگان انتخاب شد

سید ابراهیم هاشمی با رای هیات امنای کلینیک کسب و کار و تایید معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان «مدیر کلینیک کسب و کار هرمزگان» انتخاب شد.