شرکت های حمل و نقل
ایجاد دفتر نمایندگی شرکت های حمل ونقل تاجیکستانی در اتاق بازرگانی هرمزگان ۱۲ آبان ۱۴۰۰
صفا در دیدار با سفیر تاجیکستان در تهران مطرح کرد:

ایجاد دفتر نمایندگی شرکت های حمل ونقل تاجیکستانی در اتاق بازرگانی هرمزگان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان گفت: پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی شرکت های حمل و نقل تاجیکستانی از سوی اتاق بازرگانی هرمزگان به سفیر این کشور در تهران در راستای سهولت روند ترانزیت ارائه شده است.