صیادان میگو گیر
تقدیر  از صیادان میگو گیر با توجه به رعایت صید و صیادی اصولی ۲۲ مهر ۱۴۰۰
مدیر کل شیلات هرمزگان در بازدید از صیدگاه میگوی سیریک و بررسی آخرین وضعیت صید میگو :

تقدیر از صیادان میگو گیر با توجه به رعایت صید و صیادی اصولی

مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه سفر به شهرستان سیرک از صید گاه میگوی این شهرستان، بندر صیادی کوهستک و بازار آبزیان گروک بازدید و با جامعه صیادی میگو گیر و بهره بردار این مراکز در راستای بررسی مسائل و مشکلات آنها و آخرین وضعیت صید میگو دیدار و گفت و گو کرد.