طراحی و ساخت سنسور
طراحی و ساخت سنسور اختلاف فشار در سیستم فیلتراسیون ۱۴ مهر ۱۴۰۰
مسئول پژوهش و فناوری شرکت گاز استان هرمزگان خبر داد :

طراحی و ساخت سنسور اختلاف فشار در سیستم فیلتراسیون

دومین جلسه آنلاین پژوهشی شرکت گاز هرمزگان با شرکت دانش‌بنیان در‌خصوص‌ طراحی و ساخت سنسور اختلاف فشار در سیستم فیلتراسیون با هدف کاهش هزینه ها و ارتقای تکنولوژی، برگزار شد.