طرح گازرسانی
بررسی طرح گازرسانی به بخش رویدر و روستاهای بخش مرکزی بندر خمیر ۲۲ مهر ۱۴۰۰
سرپرست اداره گاز شهرستان بندر خمیر خبر داد :

بررسی طرح گازرسانی به بخش رویدر و روستاهای بخش مرکزی بندر خمیر

سرپرست اداره گاز شهرستان بندر خمیر از بررسی طرح گازرسانی به بخش رویدر و روستاهای بخش مرکزی بندر خمیر، خبر داد.