قبولی اولین
قبولی اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس در مقطع دکتری تخصص Ph.D 17 مهر 1400

قبولی اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس در مقطع دکتری تخصص Ph.D

فاطمه خواجویی بعنوان اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس موفق به قبولی دوره دکتری تخصصی شد.