مدرک دانشگاهی
آغاز اولین دوره آموزش و تربیت بهورزان دارای مدرک دانشگاهی در هرمزگان ۲۵ مهر ۱۴۰۰
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد :

آغاز اولین دوره آموزش و تربیت بهورزان دارای مدرک دانشگاهی در هرمزگان

اولین دوره آموزش و تربیت بهورزان دارای مدرک دانشگاهی در4مرکز آموزش بهورزی درهرمزگان اغازشد.