مدیران جدید
مدیران جدید دفتر نظارت بر بهره برداری و طراحی مهندسی معرفی شدند 16 شهریور 1400
طی مراسمی در شرکت توزیع برق هرمزگان ؛

مدیران جدید دفتر نظارت بر بهره برداری و طراحی مهندسی معرفی شدند

در احکامی از سوی مهندس عبدی مدیرعامل شرکت توزی نیروی برق استان هرمزگان، مدیران جدید دفتر نظارت بر بهره برداری و دفتر طراحی و مهندسی معرفی شدند.