مدیران ملی
مدیران اجرایی هرمزگان باید بتوانند همتراز مدیران ملی تصمیم گیری کنند 28 شهریور 1400
استاندار هرمزگان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی عنوان کرد:

مدیران اجرایی هرمزگان باید بتوانند همتراز مدیران ملی تصمیم گیری کنند

استاندار هرمزگان گفت: ترس از پاسخگویی به دستگاه های نظارتی نباید مانعی برای اتخاذ تصمیم های درست در شرایط جنگ اقتصادی شود.