مرکزمشاوره تجاری سایت اتاق بازرگانی هرمزگان
راه اندازی مرکزمشاوره تجاری سایت اتاق بازرگانی هرمزگان ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان خبرداد :

راه اندازی مرکزمشاوره تجاری سایت اتاق بازرگانی هرمزگان

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان از راه اندازی و آغاز به کار مرکز مشاوره سایت اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد.