مشاور فرهنگی و اجتماعی شهرداری
مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار بندرعباس منصوب شد ۰۳ آذر ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس:

مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار بندرعباس منصوب شد

شهردار بندرعباس گفت:عظیم غلامزاده بعنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار بندرعباس منصوب شد.