معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری معارفه شد ۰۵ آبان ۱۴۰۰
با حضور شهردار بندرعباس صورت گرفت ؛

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری معارفه شد

آيين تكريم و معارفه معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري برگزار شد.