معاون اقتصادی رئیس جمهور وارد بندرعباس شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور وارد بندرعباس شد ۰۴ آذر ۱۴۰۰

معاون اقتصادی رئیس جمهور وارد بندرعباس شد

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، با استقبال مهدی دوستی استاندار هرمزگان وارد بندرعباس شد.