مقطع دکتری
قبولی اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس در مقطع دکتری تخصص Ph.D ۱۷ مهر ۱۴۰۰

قبولی اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس در مقطع دکتری تخصص Ph.D

فاطمه خواجویی بعنوان اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس موفق به قبولی دوره دکتری تخصصی شد.