منطقه ازاد قشم
۳۰۰ مترمربع اراضی خالصه به ارزش ۴٫۵ میلیارد ریال در شهر درگهان قشم رفع تصرف شد ۲۰ آبان ۱۴۰۰
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم:

۳۰۰ مترمربع اراضی خالصه به ارزش ۴٫۵ میلیارد ریال در شهر درگهان قشم رفع تصرف شد

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع از اراضی خالصه واقع در شهر درگهان قشم از سوی این یگان رفع تصرف شد.