می توانیم
ما می توانیم را در فولاد هرمزگان تحقق می بخشیم 24 شهریور 1400
مدیرعامل فولاد هرمزگان مطرح کرد :

ما می توانیم را در فولاد هرمزگان تحقق می بخشیم

مدیرعامل فولاد هرمزگان باور و دنبال کردن شعار ما می توانیم را یک و ظیفه و اعلام کرد مانند دیگر حوزه ها در حوزه صنعت نیز می‌توانیم به این رشد و بالندگی برسیم و شعار ما می‌توانیم را تحقق ببخشیم .