نسل سوم
نسل سوم همراه اول (۳G ) در مسیر دو راهی سیاهو 12 مرداد 1401

نسل سوم همراه اول (۳G ) در مسیر دو راهی سیاهو

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان، گفت : نسل سوم همراه اول (3G ) در مسیر دو راهی سیاهو وارد مدار شد .

راه اندازی تکنولوژی نسل سوم در سایت لاوان شهرستان بندرلنگه و روستای هشدان شهرستان جاسک 19 خرداد 1401

راه اندازی تکنولوژی نسل سوم در سایت لاوان شهرستان بندرلنگه و روستای هشدان شهرستان جاسک

تکنولوژی نسل سوم در سایت لاوان شهرستان بندرلنگه و روستای هشدان شهرستان جاسک راه اندازی شد.