نماد واره های شهر خلاق بندرعباس، سامان دهی می شود
نماد واره های شهر خلاق بندرعباس، سامان دهی می شود ۲۶ آبان ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس خبر داد :

نماد واره های شهر خلاق بندرعباس، سامان دهی می شود

شهردار بندرعباس با بیان اینکه از جمله برنامه هایی که این شهرداری بعنوان تعهد به سازمان یونسکو برای پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خلاق دارد، اعلام کرد: بازنگری در نمادواره های شهری است و به همین خاطر ، نمادواره های شهر با طراحی صنایع دستی و هنرهای بومی ساماندهی می شود.