هفته کتاب و کتابخوانی
کتاب ابزار توانمندسازی و توسعه مدیران فعلی و آینده ۰۵ آذر ۱۳۹۹
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی و رئیس خانه فرهنگ کار و تلاش فولاد هرمزگان:

کتاب ابزار توانمندسازی و توسعه مدیران فعلی و آینده

فولاد هرمزگان با اهدا بسته های کتاب به سرپرستان، روسا، مدیران و‌ معاونین این شرکت، گرامی داشته شد.